Transportvilkår

Transportvilkår for kunder av Trøndertaxi AS

 

§ 1 Transportvilkårenes anvendelse

Transportvilkår for kunder av Trønder Taxi AS («TT») er en avtale mellom TT/taxisjåføren og kunden, der begge parter har både plikter og rettigheter. For alle forhold som ikke er regulert her, kommer norsk lov til anvendelse.

 

§ 2 Bestilling av taxi

Bestilling

Ved bestilling av taxi, skal kunden gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse. Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, utvidet setekapasitet eller særlig utstyr (spesialtransport), skal kunden opplyse om dette på tidspunktet for bestilling. Dersom bestillingen gjelder spesielle behov (f.eks. utvidet setekapasitet) og det viser seg at det faktiske behovet er redusert, skal godtgjørelse og lignende belastes kunden i henhold til bestillingen.

Avbestilling

Avbestilling av en forhåndsbestilt taxi må skje senest 30 minutter før avtalt hentetidspunkt. Direktebestilte taxier kan ikke avbestilles, og kunden må betale gjeldende minstepris for taxiens oppmøte.

Som forhåndsbestilling regnes bestilling 15 minutter før hentetidspunkt. Annen bestilling regnes som direktebestilling.

 

§ 3 Vilkår for ventetid – forhåndsbestilling og direktebestilling

Direktebestilling

Når taxien kommer fram til henteadressen, starter taksameteret på aktuell startpris. Det vises til TTs til enhver tid gjeldende taksttabell (Taksttabell Trondheim). Deretter beregnes ventetakst per minutt til kunden ankommer og turen starter.

Forhåndsbestilling

Ved forhåndsbestilling, starter taksameteret på aktuell startpris når taxien får turen. Hvis taxien ankommer henteadressen før forhåndsbestilt hentetidspunkt, starter ikke ventetakst før det tidligste av (i) det avtalte hentetidspunktet eller (ii) tidspunktet kunden ankommer og turen starter. Venting etter avtalt hentetidspunkt belastes kunden med ventetakst i henhold til de samme prinsipper som beskrevet for direktebestilling ovenfor.

 

§ 4 Minstepris og vilkår for makspris

Minstepris er den prisen kunden uansett skal betale i henhold til gjeldende taksttabell.

Makspris er den garantipris kunden får oppgitt ved bestilling via app eller telefon.

Taksameteret teller som normalt. Er taksameterpris lavere enn oppgitt makspris, betales taksameterpris ved turslutt. Er taksameterpris høyere enn oppgitt makspris, betales oppgitt makspris.

De til enhver tid gjeldende faste turtillegg (Taksttabell Trondheim) kommer i tillegg til oppgitt makspris.

Dersom taxien må vente utover 5 minutter på henteadresse, kommer ventetakst i tillegg og oppgitt makspris opphører.

Makspris gjelder kun fra punkt A til punkt B, og ikke kjøring via flere adresser.

Gyldig makspris betinger at det er oppgitt tilstrekkelig avgrenset leveringssted ved bestillingen. Dersom det for eksempel oppgis en bydel som leveringssted, er ikke dette å anse som tilstrekkelig avgrenset og kunden har ikke krav på oppgitt makspris. Turen belastes da med taksameterpris.

 

§ 5 Bruk av holdeplass - fortrinnsrett til taxi

Ved kø på holdeplass har den person som står først fortrinnsrett. Syke, uføre og personer med små barn har rett til taxi foran andre. Dette er særlig aktuelt ved kaldt og dårlig vær. For øvrig gjelder de av myndighetene fastsatte bestemmelser om fortrinnsrett til taxi.

Passasjeren har selv rett til å velge taxi.

Ved påstigning skal kunden oppgi sitt reisemål, opplyse om eventuell annen oppgjørsform enn kontant betaling/betaling med kort og gi informasjon om eventuelle andre forhold av betydning for oppdragets utførelse.

 

§ 6 Taxisjåførens rett til å avvise turer

Taxisjåføren plikter ikke å kjøre personer som på grunn av sin tilstand, bekledning mv. etter taxisjåførens vurdering kan antas å ville tilgrise taxien. Taxisjåføren plikter heller ikke å kjøre personer som antas ikke å være i stand til å betale for turen.

 

§ 7 Oppdragets utførelse

Taxisjåføren plikter å kjøre korteste, lovlige veg til oppgitt adresse, dersom kunden ikke ønsker noe annet. Kunden skal informeres dersom ordinær kjørerute ikke kan følges.

Påbegynt tur skal normalt fullføres. Taxisjåføren kan likevel avbryte turen dersom han opplever sjikane, diskriminerende eller annen uakseptabel opptreden, vurderer at egen eller andres sikkerhet er truet, taxisjåføren anser at det er risiko for skader på bilen eller dersom taxisjåføren antar at kunden ikke kan betale for turen.

Dersom en tur må avbrytes på grunn av feil med taxien, plikter taxisjåføren så raskt som praktisk mulig å skaffe ny taxi. Taxisjåføren har kun krav på betaling for den utførte kjøringen, hvis taxisjåføren innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Dersom ny taxi skaffes, kan taxisjåføren kreve betalt for det han har kjørt, fratrukket den nye taxiens fremmøtepris. Kunden skal altså ikke påføres utgifter utover det turen ville ha kostet uten avbrudd.

Dersom en tur må avbrytes på grunn av forhold utenfor taxisjåførens kontroll, f.eks. vær-, føre- eller veiforhold, har taxisjåføren krav på full betaling for kjørt distanse.

Ved tilgrising (Oppkast, mat og drikke - søl e.l), av taxien skal kunden betale et tillegg til selve turprisen på kr 2500, med mindre det kan dokumenteres et større tap jf. §12.

 

§ 8 Ventetid

Dersom annet ikke er avtalt på forhånd, har ikke taxisjåføren plikt til å vente lenger enn 10 minutter ved hentested eller ved stopp underveis i kjøreoppdraget.

 

§ 9 Betaling, veksling og kvittering

TTs takstregulativ benyttes som grunnlag for takstberegningen, med mindre annet er avtalt. Taxisjåføren plikter ikke å ta imot kontantbetaling med annet enn norske pengesedler og mynter. TT følger for øvrig den til enhver tid gjeldende lovgivning for betaling, herunder Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) og Finansavtaleloven. Ved kjøring av flere kunder til forskjellige adresser, er siste avstigende kunde ansvarlig for betalingen. Dette skal alle gjøres oppmerksom på, før første kunde stiger av.

Betaling i maxitaxi kan deles på inntil 4 kunder når alle er del av samme følge og kundene har forhåndsvarslet om delt betaling.

Kunder har rett på kvittering.

 

§ 10 Bagasje og lignende

Taxisjåføren er pliktig å anbringe bagasje i taxien.

Taxisjåføren plikter, i den utstrekning plassen tillater det, å ta med all vanlig bagasje som kofferter, barnevogner, rullestoler o.l.

Taxisjåføren plikter ikke å ta med bagasje som på grunn av størrelse eller beskaffenhet kan skade taxien, eller som det av trafikkmessige årsaker er uforsvarlig å ta med etter taxisjåførens vurdering.

 

§ 11 Hittegods

Gjenglemte gjenstander i taxien skal leveres til Trøndertaxi AS for videre oppbevaring i inntil 1 mnd.

 

§ 12 Ansvar

Skade på person

Taxisjåførens eller TTs ansvar for personskader under transport er nærmere regulert i bilansvarsloven.

Skade på bagasje og annet gods

Går håndbagasje eller ting som kunden medbringer helt eller delvis tapt, eller blir slike gjenstander skadet under reisen og skaden eller tapet skyldes feil eller forsømmelser fra taxisjåførens side, er Taxisjåførens/TTs ansvar oppad begrenset til kr 5 x den til enhver tid gjeldende minstepris i taksttabellen (Taksttabell Trondheim). Kunden skal kontakte TTs kundeservice uten unødig opphold ved slike hendelser.

Forsinkelse – (kun gjeldende ved forhåndsbestilt taxi)

Kunden har plikt til å beregne tilstrekkelig tilleggstid for kommuniserende transport og har ansvar for å begrense eventuelle økonomiske tap.

Kundens eventuelle krav på erstatning ved forsinkelser bortfaller hvis forsinkelsen skyldes forhold utenfor TTs/taxisjåførens kontroll, slik som uvanlig stor trafikk, trafikkulykker eller ekstreme værforhold.

Ved forsinkelser som skyldes taxisjåføren og som går utover 15 minutter, påtar TT/taxisjåføren seg å dekke kundens ekstrakostnader til alternativ transport for planlagt taxitur, i ethvert tilfelle oppad begrenset til det dobbelte av den bestilte taxiturens kostnad for kunden.

TT/Taxisjåføren er ikke ansvarlig for følgeskader eller tredjepartsskader ved forsinkelser, f.eks. kundens kostnader knyttet til kommuniserende transport.

Kundens ansvar

Kunden plikter å erstatte skader som påføres taxien, taxisjåføren eller TT.

 

§ 13 Regler ved tvister

Ved tvist mellom kunden og taxisjåføren som ikke lar seg løse mellom partene, kan kunden forelegge saken for TT. Om enighet ikke oppnås, har kunden rett til å bringe saken videre til Forbrukerrådet.

 

§ 14 Reklamasjon, frister og foreldelse

Den som vil kreve erstatning for tap må gi TT skriftlig meddelelse uten ugrunnet opphold. Krav om erstatning etter disse transportvilkårene, bortfaller i sin helhet etter et år med mindre andre frister skal anvendes i medhold av ufravikelig lov.

 

§ 15 Opplysning

Transportvilkårene skal, sammen med gjeldende takstregulativ, forevises kunden om det etterspørres.