TrønderTaxi // Transportvilkår

Transportvilkår

Transportvilkår for reisende med  Trøndertaxi AS

 

§ 1 Transportvilkårenes anvendelse

Transportvilkår for reisende (passasjer) med Trøndertaxi AS (TT) er en avtale mellom drosjesjåfør og passasjer, der begge parter har både plikter og rettigheter. For alle forhold som ikke er regulert her, kommer norsk lov til anvendelse.

 

§ 2 Bestilling av taxi

  • Bestilling

Ved bestilling av drosje gjennom sentral, skal bestiller gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse. Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, utvidet setekapasitet eller særlig utstyr (spesialtransport), skal bestiller opplyse dette. Om bestillingen gjelder f. eks. flere enn fire passasjerer og det viser seg at det faktiske behov er redusert, regnes godtgjørelse og lignende i henhold til bestillingen.

  • Avbestilling

Avbestilling av en forhåndsbestilling må skje senest 30 minutter før avtalt hentetidspunkt. Direktebestilte biler kan ikke avbestilles, og kunden må betale gjeldende minstepris for oppmøtet.

 

§ 3 Bruk av holdeplass - fortrinnsrett til taxi

Ved kø på holdeplass har den person som står først fortrinnsrett. Syke, uføre og personer med små barn har rett til drosje foran andre. Dette er særlig aktuelt ved kaldt og dårlig vær. For øvrig gjelder de av myndighetene fastsatte bestemmelser om fortrinnsrett til taxi.

Passasjeren har selv rett til å velge bil. Det anmodes passasjeren om å ta første ledige bil fra TT. Hvis annen bil enn den som står først blir foretrukket, plikter de øvrige å medvirke til sikker utkjøring.

Ved påstigning skal passasjeren oppgi sitt reisemål, om eventuell annen oppgjørsform enn kontant betaling og eventuelle andre forhold av betydning for oppdragets utførelse.

 

§ 4 Praiing utenom holdeplass

Når taxi er ledig, skal taxilampe være tent og synlig for publikum. Drosjesjåfør kan ta tur (kapres) dersom han ikke befinner seg i synlig avstand til holdeplass. Sjåføren kan da plukke opp passasjerer som gir tydelige tegn, så sant stans og påstigning kan skje innenfor rammen av gjeldende trafikkregler og uten hinder for øvrig trafikk.

 

§ 5 Taxisjåførs rett til å avvise turer

Drosjesjåfør plikter ikke å kjøre personer som p.g.a. sin tilstand eller bekledning kan antas å ville tilgrise bilen. Drosjesjåfør plikter heller ikke å kjøre personer som antas ikke å være i stand til å gjøre opp for seg.

 

§ 6 Oppdragets utførelse

Drosjesjåføren plikter å kjøre korteste, lovlige veg til oppgitt adresse dersom passasjeren ikke ønsker noe annet.  Passasjeren skal informeres dersom ordinær kjørerute ikke kan følges.

Drosjesjåføren plikter å holde en rolig og behersket kjørestil og å overholde trafikkbestemmelsene.  Samtidig som dette gir kundene en følelse av trygghet, er dette også med på å holde skadefrekvensen nede.

Påbegynt tur skal fullføres.  Uoverensstemmelser/sjikanering mellom passasjer og fører gir ikke rett til å avbryte turen dersom fører ikke føler sin sikkerhet truet eller det er klart at passasjeren ikke kan betale turen. Må en tur avbrytes på grunn av feil med bilen, plikter drosjesjåføren så raskt som mulig å skaffe ny bil. Passasjeren skal ikke påføres utgifter utover det som turen ville ha kostet, utført uten avbrudd.  Må turen avbrytes på grunn av vær-, føre- eller veiforhold, har føreren krav på full betaling for kjørt distanse.

Drosjesjåfør plikter å kjøre syke og handikappede passasjerer så nært opp til adressen som mulig og være behjelpelig ved på- og avstigning og også fra og til inngangsdør.

Ved tilgrising av bil kan det beregnes et tillegg til selve turprisen. Tillegget beregnes ut i fra tiden som blir brukt X 2 av ventetakst. Det utvises skjønn etter hvor mye som er tilgriset og det skal dokumenteres av sjåføren med bilder. Tilgrising som en følge av sykdom kan ikke kreves erstattet av kunden. Dette kan søkes refundert av oppdragsgiver.

 

§ 7 Ventetid, avbrudd og forsinkelser

Dersom annet ikke er avtalt, plikter drosjesjåføren ikke å vente lenger enn 10 minutter ved hentested eller ved stopp underveis i forbindelse med utførelse av kjøreoppdraget. For kjøring knyttet til offentlige anbud eller andre spesialprodukter gjelder egne retningslinjer. Må en tur avbrytes på grunn av feil med kjøretøyet, har drosjesjåfør ikke krav på betaling for den utførte kjøring, hvis han ikke innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Dersom ny taxi skaffes, kan drosjesjåføren kreve betalt for det han har kjørt, fratrukket den nye taxiens fremmøtepris.

 

§ 8 Betaling, veksling og kvittering

TT takstregulativ benyttes som grunnlag for takstberegningen, med mindre annet er avtalt. Drosjesjåfør plikter å ta i mot betalingsmidler samt etterkomme betalingsformer som er godkjent/avtalt mellom kunden og TT. Drosjesjåføren plikter å benytte betalingsordninger som angitt av TT, og kan ikke ha egne betalingsterminaler e.a. 

Drosjesjåfør plikter å utføre all veksling uten ekstra omkostninger for passasjeren.

For betaling med annet enn kontanter kan drosjesjåfør/eier ikke ta gebyr med mindre det er besluttet av TT at gebyr kan tas og i hvilket omfang. Dersom det etter det ovennevnte er grunnlag for gebyr, plikter drosjesjåfør å forsikre seg om at passasjeren er kjent med gebyret, før det avtales oppgjør som utløser gebyr.

Ved kjøring av flere passasjerer til forskjellige adresser, er siste avstigende passasjer ansvarlig for betalingen. Dette skal alle gjøres oppmerksom på, før første passasjer stiger av.

Betaling i Maxitaxi kan deles på inntil 4 betalere når alle er del av samme selskap. Ved samkjøring av flere passasjerer som ikke er i samme selskap, så betaler hver part sin andel. 

Taksameteret slås på “Ledig” når kunden har betalt. Passasjeren skal alltid forespørres om kvittering ønskes.

 

§ 10 Bagasje og lignende

Drosjesjåfør er pliktig til å anbringe bagasje i bilen.

Fører skal uoppfordret være behjelpelig med å bære bagasje til og fra bilen.

Drosjesjåfør plikter, i den utstrekning plassen tillater det, å ta med all vanlig bagasje som kofferter, barnevogner, rullestoler, ski o.l.

Drosjesjåfør plikter ikke å ta med bagasje som på grunn av størrelse eller beskaffenhet kan skade bilen, eller som det av trafikkmessige årsaker anses uforsvarlig å ta med.

 

§ 11 Hittegods

Drosjesjåfør plikter straks etter tur er avsluttet å undersøke om noe er gjenglemt i bilen slik at dette eventuelt straks kan bli levert tilbake til rette vedkommende.

Er dette ikke mulig, eller det gjenglemte oppdages senere, skal det gjenglemte snarest leveres TT. Drosjesjåfør plikter ikke å bringe gjenglemte gjenstander til andre steder enn til TT uten mot vederlag, dersom det gjenglemte ikke kan avleveres i forbindelse med andre oppdrag i nærheten.

 

§ 12 Ansvar

  • Skade på person

Transportørens ansvar for skade på person under transport er nærmere regulert i bilansvarsloven. Transportøren skal ha forsikring i samsvar med de krav som lovgivningen bestemmer.

  • Bagasje og annet gods

Går håndbagasje eller ting som passasjerene medbringer, helt eller delvis tapt, eller blir slike gjenstander skadd under reisen, plikter transportøren å erstatte tapet eller skaden, dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelser fra transportørens side.

For skade på og/eller tap av bagasje eller andre ting passasjeren medbringer, er transportørens ansvar begrenset til kr. 60,- pr. kg av den del av godset som har gått tapt eller blitt skadet.

  • Forsinkelse

TT’s erstatningsansvar følger av alminnelig erstatningsrett, hvorpå TT normalt ikke vil ha ansvar ved forsinkelser. TT’s ansvar er i ethvert tilfelle begrenset til ekstrakostnader ved transport dersom det må skaffes alternativer til drosjeturen, og for øvrig til maksimalt det dobbelte av drosjeturens kostnad for passasjeren.

Dersom forsinkelser oppstår skal passasjeren sørge for nødvendig tapsbegrensning, herunder ombestillinger av fly etc. TT er ikke ansvarlig for følgeskader ved forsinkelser.

  • Passasjerens ansvar

Passasjeren plikter å erstatte skader som ved forsett eller uaktsomhet påføres transportøren.

 

§ 13 Regler ved tvister

Ved tvist mellom passasjer og drosjesjåfør som ikke lar seg løse mellom partene, kan passasjeren forelegge saken for sentralen.

 

§ 14 Reklamasjon, frister og foreldelse

Den som vil kreve erstatning for tap må gi transportøren og/eller TT, meddelelse uten ugrunnet opphold. Krav om erstatning etter disse befordringsvedtekter, foreldes etter et år med mindre andre frister skal anvendes i medhold av annen lovgivning.

 

§ 15 Opplysning

Transportvilkårene skal, sammen med gjeldende takstregulativ, være tilgjengelig i taxien og forevises passasjeren på forlangende.